Salomon Elte (1889-1955)


Elte bezocht in zijn geboortestad de HBS en studeerde vervolgens te Amsterdam voor de akte Middelbaar Onderwijs-Nederlands en was gedurende enkele jaren leraar aan de HBS te Alkmaar en later te Zaandam. Op 1 mei 1920 kreeg hij een benoeming aan de Rijks Hogere Burgerschool te Zwolle als leraar Nederlandse taal en letteren. Na verloop van tijd poogde Elte zijn bevoegdheid uit te breiden en volgde een studie akte M.O.- Geschiedenis. Daartoe deed hij onderzoek als bezoeker van het Rijksarchief in Overijssel in de Sassenpoort. Deze studie rondde hij met goed gevolg af en bij hem was de belangstelling voor de middeleeuwse economische geschiedenis gewekt en de weg naar het archief was hem voorgoed bekend.

Ondanks zijn drukke werkzaamheden als leraar wist Elte genoeg tijd over te houden voor onderzoek in het Rijksarchief en in het gemeentearchief in het stadhuis te Zwolle. Tijd om er rustig te werken had hij sedert hij tijdens de bezetting door de Duitsers moest onderduiken. Op 2 mei 1943 werd hij echter gearresteerd en afgevoerd naar het concentratiekamp te Vught. Na de bevrijding nam hij zijn archiefstudies weer op en bereidde hij een uitgave van de stedelijke rekeningen van Zwolle voor. In 1919 huwde hij met Fijtje Heijselaar.

Elte werd in de zomervergadering van de VORG van 1928 benoemd tot lid van de VORG en twee jaar later - in 1930 - verscheen het eerste artikel van Elte in de jaarbundel van de VORG. Zijn artikelen zijn vaak van historisch-economische aard, zoals 'Dienstverhoudingen van overheidspersoneel in de middeleeuwen', verschenen in de jaarbundel van 1932, maar later behandelde hij ook religieuze kwesties, zoals 'Godsdienstige conflicten in Zwolle in het tijdvak van 1530-1580', in de bundel van 1936, en 'Kampen van Roomsch-katholiek tot Calvinistisch (1530-1580)' in de bundel van 1952. In de Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 58 (1937) verscheen zijn 'Bescheiden betreffende de Hervorming te Zwolle'. Over het onderwijs schreef hij tenslotte nog in de bundel van 1954 'Schets van de geschiedenis van de Latijnse School en van het Gymnasium te Zwolle'.

Auteur: A.J. Gevers
Geboren:   05-01-1889 Alkmaar
Overleden:   17-08-1955 Zwolle
Echtgeno(o)t(e):   Fijtje Heijselaar
Publicaties:   Bronnen: J. Geesink, In memoriam S. Elte In: Verslagen en mededeelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en geschiedenis 71 (1956), p. 7-10 (met bibliografie)
Laatst bijgewerkt op:   04-03-2014