J.H.P. Ennema (1902-1947)


Ennema volgde te Kampen en Apeldoorn de gymnasiale opleiding, die hem klaarstoomde voor een studie rechten aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Onderwijl volgde hij ook nog een zomercursus aan de universiteit van Toulouse. Zijn militaire diensttijd vervulde hij te Ede en werd opgeleid tot officier bij de veldartillerie. Als zodanig maakte hij later manoeuvres mee bij de bergartillerie op Java. Na zijn doctoraal behaald te hebben in 1928 werd Ennema geplaatst op het hoofdkantoor van de Bataafsche Petroleum Maatschappij te Den Haag, waarna hij in 1930 werd uitgezonden naar Indië, aanvankelijk te Batavia, later te Buitenzorg. Tenslotte werd hij inspecteur te Malang.

Land en volk van Indië hadden zijn grote belangstelling en liefde. Hij verzamelde veel kunstvoorwerpen uit de archipel. In 1936 keerde hij terug naar Europa, na eerst nog China, Tibet en Japan bezocht te hebben.

Na terugkeer bij zijn ouders te Apeldoorn bleek hij een ernstige longaandoening te hebben. Voor genezing kuurde hij te Davos en keerde in 1939 genezen terug. Daar had hij zich bekwaamd in de kunstgeschiedenis in al haar scharkeringen. Na terugkeer kreeg hij het verzoek van Frans Walkate te Kampen om er het archief van de Nutsspaarbank bij te werken. Dit zou naast het gemeentearchief van Kampen uitgroeien tot een documentair centrum voor de geschiedenis van Kampen. Na de dood van Walkate volgde Ennema hem op in het beheer van het Frans Walkate Archief. Ook volgde hij hem op als correspondent van de Nederlandsche Bank. Daarnaast vervulde hij nog verschillende bestuursfuncties in Kamper culturele instellingen.

Ennema - in 1940 lid geworden - werd in 1943 benoemd in het bestuur van de VORG als opvolger van Formsma en hield zitting tot zijn overlijden in 1947- Zijn aandacht gold vooral het museum van de VORG aan de Melkmarkt te Zwolle. Dikwijls assisteerde hij de directeur Geesink, In 1943 verscheen een artikel van hem in de jaarbundel over de Kamper uitgevers Jacobus Scheltema en Jacques Alexandre de Chalmot uit het einde van de 18de eeuw Tenslotte schreef hij over de Kamper historicus Evert Moulin en de letterkundige Jurjen Moulin in de bundel van 1946.

Auteur: A.J. Gevers

Uit: De bundels gebundeld: 150 jaar geschiedschrijving in Overijssel. 2008.
Geboren:   08-05-1902 Kampen
Overleden:   05-01-1947 Hilversum
Publicaties:   H.J. Moerman. In memoriam Mr. J.H.P. Ennema In: Verslagen en mededeelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en geschiedenis 62 (1947), p. 1-4 J. van Gelderen. Onderbroken herinnering ... De kroniek van mr. Ennema over de Kamper joden in de Tweede Wereldoorlog In: Kamper Almanak 2003, p. 196-210.
Laatst bijgewerkt op:   04-03-2014