S.J. Fockema Andreae (1904-1968)


Andreae studeerde rechten te leiden in de periode 1922-1927, daarna was hij werkzaam bij het Hoogheemraadschap Rijnland te Leiden vanaf 1928, eerst als tijdelijk ambtenaar, belast met archiefwerkzaamheden, later als archivaris. Kort was hij na 1934 verbonden aan het ministerie van Justitie te Den Haag om in 1935 afdelingschef te worden van de provinciale griffie te Zwolle. In 1941 vertrok hij naar Groningen om er griffier van de Provinciale Staten te worden. Na de oorlog volgde schorsing en ontslag. De termen van ontslag waren echter niet van zodanige aard, dat hij in 1946 niet benoemd kon worden tot rijksarchivaris van de 2de afdeling van het Algemeen Rijksarchief te Den Haag. In 1948 keerde Andreae terug naar Leiden, naar het Hoogheemraadschap, maar nu als secretaris.

Van 1959-1963 was hij directeur van de afdeling waterstaatsrecht van Rijkswaterstaat te Den Haag. Zijn carrière eindigde tenslotte als rijksarchivaris in de provincie Friesland te Leeuwarden. Hij had een voorkeur voor het waterstaatsrecht, dat ongetwijfeld samenhing met zijn belangstelling voor de historische cartografie. Zo schreef hij samen met Van 't Hoff in 1947 het baanbrekende Geschiedenis der kartografie van Nederland. Andreae was een vruchtbare publicist; hij schreef meer dan 500 boeken en artikelen. Waardevol is nog steeds zijn Studiën over waterschapsgeschiedenis, II. Salland, dat in 1950 verscheen.

Ook na zijn vertrek uit Zwolle liet Overijssel hem niet onberoerd. Samen met Downer schreef hij in 1961 Overijsselse Plakkatenlijst, en in de jaarbundel van 1968 verscheen van zijn hand nog 'De departementen van den Ouden IJssel en van de Eems, 1799-1802'. Na zijn vestiging te Zwolle werd hij in 1936 lid van de VORG, in datzelfde jaar trad hij toe tot het bestuur tot zijn vertrek in 1941 naar Groningen.

Auteur: A.J. Gevers

Geboren:   10-04-1904 Leeuwarden
Overleden:   06-12-1968 Beetsterzwaag
Vader:   Arnold Daniel Hermannus Fockema Andreae, vice-president gerechtshof
Moeder:   Fenneken Kosters
Echtgeno(o)t(e):   Antoinette de Monchy
Publicaties:   Over S.J. Fockema Andreae: G.J. ter Kuile, 'Mr. Sybrand Johannes Fockema Andreae', in: Nederlands Archievenblad 72 (1968), p. 190-191 G.J. ter Kuile. In memoriam Mr. S.J. Fockema Andreae, in: Verslagen en mededeelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en geschiedenis 84 (1969), p. xxxi-xxxiii (met bibliografie) B.H. Slicher van Bath. Herdenking van Sybrand Johannes Fockema Andreae In: Levensberichten KNAW-leden. B. van 't Hof: Sybrandus Johannes Fockema Andreae In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. 1968-1969.
Laatst bijgewerkt op:   05-03-2014