J. Nanninga Uitterdijk (1848-1919)


Onderstaand In Memoriam werd gepubliceerd in Verslagen en mededeelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis. 36ste stuk (1919). De oorspronkelijke spelling is gehandhaafd.

Terwijl ik het bovenstaande schrijf, vraag ik mij af: is het wel noodig een man als Mr.J. Nanninga Uitterdijk in herinnering te brengen? Tijdgenoot en nageslacht, de geschiedenis van Overijssel en Kampen bestudeerende, zullen zijner gedenken. Dit "In Memoriam" geldt dan ook alleen als een dankbare hulde voor het vele, dat hij ook voor onze vereeniging deed, de vereeniging, die zich bij uitstek ten taak stelt de geschiedenis van Overijssel te beoefenen. Het tegenwoordige geslacht zal zich zijner herinneren als opgewekt, hoogst kundig en veelzijdig ontwikkeld man, maar niet aan allen zal bekend zijn het zware ziels- en lichaamslijden, dat deze man met buitengewone geestkracht heeft doorstaan. Toen hij dan ook den 27 Januari 1919 de oogen sloot, kon terecht van hem getuigd worden dat hij over het lijden heen was.

Tusschen zijn wieg en zijn sterfbed lag op historisch gebied een vruchtbaar leven. Geboren den 2 Januari 1848 te Horn in Groningen, studeerde hij in de rechten te Groningen, waar hij den 18 Maart 1872 met den hoogsten lof promoveerde. Na zijne promotie was hij kort procureur bij de arrondissements-rechtbank te Appingedam en aanvaarde den 1873 het archivariaat der gemeente Kampen. Ik zal niet alle geschriften, die een klein drie-honderdtal bedragen, van Nanninga Uitterdijk opsommen. Alleen zij vermeld, dat hij reeds vóór zijn promotie, in 1870, de geschiedenis van de voormalige Abdij der Bernardijnen te Aduard uitgaf, waarvan in 1874 een Fransche vertaling verscheen. De Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel, die het eerst in 1874 onder mederedactie van Mr. J. I. van Doorninck en later onder die van Mr. L. van Hasselt in veertien deelen verschenen, getuigen, dat hem niet alleen Kampen, maar geheel Overijssel ter harte ging. De Verslagen en Mededelingen door onze vereeniging uitgegeven, bevatten menig stuk van zijne hand. Een afzonderlijke uitgave onzer vereeniging van hem "Een Kamper handelshuis te Lissabon” trok in het buitenland de aandacht van niemand minder dan Prof. Dr. Dietrich Schäfer, die in von Sybel’s Historische Zeitschrift op het gewicht der uitgave wees en er een zeer vleiend oordeel over uitsprak. In tal van binnen- en buitenlandsche tijdschriften verspreidde hij licht over de geschiedenis en zong den lof van het gewest en de gemeente zijner inwoning. Stelt dit reeds aan onze vereeniging ten plicht hem bij zijn scheiden een eeresaluut te brengen, als bestuurslid en oud-voorzitter onzer vereeniging vallen zijne verdiensten zóó in het oog, dat ik als oudste bestuurslid gaarne de uitnoodiging mijner medeleden aannam, om Nanninga Uitterdijk in gedachte namens onze vereeniging hartgrondig te danken voor alles wat hij voor ons deed. Zijn leven kende vooral in latere jaren weinig vreugde. Moge hij in vrede rusten. Wij zullen zijner blijven gedenken.

Auteur: F.A. Hoefer

Geboren:   02-01-1848 Horn (Gr)
Overleden:   27-01-1919 Kampen
Publicaties:   Een Kamper handelshuis te Lissabon 1572-1594 : handelscorrespondentie, rekeningen en bescheiden (Zwolle, 1904) Register van charters en bescheiden in het Oude Archief van Kampen (Kampen, 1862-1908). 9 dln. Kampen : geschiedkundig overzicht en merkwaardigheden (Kampen, 1878) en vele andere publicaties, waaronder een groot aantal artikelen in Verslagen en mededeelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis en in de Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel (1874-1907), waarvan hij tevens redacteur was. Over J. Nanninga Uitterdijk: Jurjen Nanninga Uitterdijk (1848-1919) : archivaris, organisator en publicist / door Jhr. A.J. Gevers In: Overijsselse Historische Bijdragen. - 112e stuk. - Zwolle : Waanders, 1997. - p. 131-148
Laatst bijgewerkt op:   09-04-2014