Jan Hendrik Tromp Meesters (1855-1908)


Jan Hendrik Tromp Meesters werd op 30 mei 1855 te Steenwijk geboren. Hij was het jongste kind van Salko Tromp Meesters (1816-1895) en Aidina Susanna Viëtor (1821-1897). Bij Koninklijk Besluit van 19 september 1873 kreeg Salko Tromp Meesters toestemming, voor zich zelf en zijn wettige nakomelingen, om de voornaam Tromp als geslachtsnaam aan te nemen. Jan Hendrik Tromp Meesters overleed op 25 september 1908 te Amsterdam. 

De familie Meesters heeft in Steenwijk ruim anderhalve eeuw lang een belangrijke rol vervuld als ondernemer, handelaar en bestuurder. Sinds 1743 exploiteerde men aan het Steenwijkerdiep een eek- en volmolen en oefenden leden van dit geslacht beroepen uit als leerlooier, runhandelaar en lijmzieder. In de negentiende eeuw waren drie leden van de familie burgemeester van Steenwijk. In de jaren dertig van de vorige eeuw breidde zij haar activiteiten drastisch uit. De molen aan het Steenwijkerdiep werd ingericht als houtzaagmolen en de gebroeders Hendrik en Salko Tromp Meesters richtten een firma op, die zich specialiseerde in de houthandel en de verwerking van hout. Deze, naar de toen geldende maatstaven, uiterst moderne onderneming ontwikkelde zich voorspoedig. Vooral de handel met de Oosteuropese landen, met name Rusland, legde het bedrijf geen windeieren.

Salko Tromp Meesters werd spoedig de enige eigenaar van de houtstek aan het Steenwijkerdiep, doordat zijn broer Hendrik overleed. Zijn beide zoons, Jan en Jan Hendrik, werden van jongs af bij de bedrijfsvoering betrokken. Jan Hendrik in 't bijzonder bleek voor het ondernemerschap in de wieg gelegd te zijn. Onder zijn leiding nam de buitenlandse handel een hoge vlucht. Toen Salko Tromp Meesters in 1895 stierf, kwam het bedrijf in handen van zijn zonen en erfden zij tevens een miljoenenkapitaal. De jonge ondernemers baarden weldra opzien door de woonhuizen die zij voor zichzelf lieten bouwen.

In 1897 verrees aan de Meppelerweg de villa Nijenstede van Jan Tromp Meesters. De realisering van de plannen van Jan Hendrik vroeg meer tijd. Hij wilde in de omgeving van de houtwerf aan het Steenwijkerdiep een uniek woonhuis met een fraai park stichten. De situering van de grote waterpartijen in het park stuitte echter op grote bezwaren van waterhuishoudkundige aard bij het Steenwijker gemeentebestuur en Gedeputeerde Staten van Overijssel. Na langdurige onderhandelingen werd overeenstemming bereikt en kocht hij van de gemeente vier percelen groenland met een totale oppervlakte van 7.86.90 ha. In 1899 bouwden de Steenwijker aannemers Jac. de Boer en Co. en W. Voerman op deze plaats een moderne villa, waarvan het ontwerp was gebaseerd op de rond 1895 opgekomen Jugendstil. Ontwerper van het plan was het Amsterdamse architectenbureau A.L. van Gendt en Zonen, terwijl het park, een zogenaamd Engels landschapspark, werd aangelegd onder architectuur van Hendrik Copijn uit Groenekan. Villa en park kregen de naam Rams Woerthe.

Jan Hendrik Tromp Meesters heeft zich vooral ingezet voor de verbetering van het onderwijs in Steenwijk. Hij was voorzitter van de afdeling Steenwijk en Omstreken van Volksonderwijs en in die hoedanigheid heeft hij geijverd voor de bevordering van deugdelijk onderwijs. In 1898 schonk hij, samen met zijn broer Jan, een bedrag van ruim ƒ 16.000 voor de verbouw van de fröbelschool in de Gasthuisstraat. Ook het nijverheidsonderwijs had zijn interesse. Dank zij zijn inspanningen kon op 3 oktober 1903 aan de Stationsstraat een nieuwe "practische Ambachtsschool" in gebruik worden genomen. De aanzienlijke tekorten in de eerste jaren van haar bestaan zuiverde hij aan.

De bevolking van Steenwijk was erg onder de indruk van het royale gebaar dat hij in 1901 maakte. Hij verklaarde zich toen bereid honderdduizend gulden te schenken voor de oprichting van een Hogere Burgerschool. Het zou nog tot maart 1908 duren voordat de Staten-Generaal toestemming verleenden voor de bouw van deze school. Dat Tromp Meesters een ton voor de bouw en inrichting beschikbaar stelde, is van groot belang geweest voor het verlenen van de toestemming.

Tromp Meesters stond bekend als een levenslustig en optimistisch mens. Kenmerkend voor hem waren zijn sociaal gevoel en maatschappelijke betrokkenheid. Hij was lid van de Commissie voor Werkverschaffing en bestuurslid van de Vereniging tot Bestrijding der Bedelarij door Werkverschaffing. Eind 1904 gaf hij, als lid van het bestuur van het Departement tot Nut van 't Algemeen, de stoot tot de oprichting van een vereniging tot verbetering van de volkshuisvesting, de Vereeniging 'Algemeen Belang'. Verder had hij een actief aandeel in de oprichting van de Vereeniging 'Wijkverpleging' en de stichting van een wijkgebouw aan de Meppelerweg.

Jan Hendrik Tromp Meesters heeft verschillende openbare functies bekleed. Hij was van 6 september 1887 tot 6 november 1896 lid van de gemeenteraad van Steenwijk. Ook vervulde hij enkele jaren de functie van statenlid. Als liberaal raadslid nam hij een onafhankelijke positie in. Hij trad aftoen burgemeester en wethouders nalieten uitvoering te geven aan een raadsbesluit tot reparatie van het uurwerk in de St. Clemens-toren. In de periode 1899-1908 was hij voorzitter van de Steenwijker Kamer van Koophandel. In die kwaliteit had hij veel invloed op de totstandkoming van het plan voor de aanleg van een tramwegverbinding van Steenwijk met Oosterwolde en het plan tot kanalisatie van de Steenwijker Aa.

De gezondheidstoestand van Tromp Meesters liet de laatste jaren van zijn leven veel te wensen over. Hij overleed tijdens een zakenbespreking in Amsterdam. Op 27 oktober 1908 besloot de Steenwijker gemeenteraad, als waardering voor het vele dat de "behartiger van Steenwijks bloei" in het belang van de gemeente en haar ingezetenen had gedaan, de Nieuwe Stationsweg — de weg waaraan eenjaar later de nieuwe Rijks HBS zou worden gebouwd — voortaan Jan Hendrik Tromp Meestersstraat te noemen. Zijn naam is verder nog bewaard gebleven als naam van de regionale scholengemeenschap te Steenwijk. In de gevel van het schoolgebouw aan de Lijsterbesstraat bevindt zich een glas-in-lood-gedenkraam, waarop Tromp Meesters en de stadswal met het 'stadsanker' staan afgebeeld.

Jan Hendrik Tromp Meesters trouwde op 3 juli 1889 met Anna Catharina Viëtor, geboren op 2 maart 1869 te Winschoten. Uit het huwelijk werden vier zoons en een dochter geboren.

Auteur: D. Buiter (uit: Overijsselse biografieën)
Geboren:   30-05-1855 Steenwijk
Overleden:   25-09-1908 Amsterdam
Vader:   Salko Tromp Meesters (1816-1895)
Moeder:   Aidina Susanna Viëtor (1821-1897)
Echtgeno(o)t(e):   Anna Catharina Viëtor
Publicaties:   Archief gemeente Steenwijk A. Smit, Verzen en Schetsen. Tweede gedeelte, Steenwijk, z.j. J. Brouwer, 'De Rijks-H.B.S. in Steenwijk', in: Historische Mededelingen, officieel orgaan van de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken, 1989, no. 4, 116-128 D. Buiter, Steenwijk/De straat waarin wij wonen. Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Steenwijk, 's-Gravenhage 1985
Laatst bijgewerkt op:   22-04-2014